Leerlingen in het Praktijkonderwijs verschillen onderling sterk. Dit vraagt een pedagogisch klimaat waarin tegemoet gekomen kan worden aan diverse leer- en ondersteuningsvragen. Binnen De Baanbreker streven we er naar een schoolomgeving te creëren waarbinnen de leerling zich veilig en uitgedaagd voelt. Dat vraagt om het voortdurend zoeken naar afstemming tussen ruimte en vrijheid enerzijds en het bieden van structuur en grenzen anderzijds.

Vanuit een vertrouwde relatie met zijn of haar mentor wordt binnen een veilige en uitdagende leeromgeving gewerkt aan het vergroten van drie basisbehoeften van de leerling: relatie, competentie en autonomie.

Binnen De Baanbreker zijn voortdurend de volgende vragen actueel:

  • Hoe zorgen we ervoor dat elke leerling zich gezien, erkend en gekend voelt en zich kan verbinden met anderen?
  • Hoe zorgen we ervoor dat elke leerling aangesproken wordt op zijn of haar kwaliteiten en deze kan laten zien en benutten?
  • Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen uitgedaagd worden tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling, de sociale omgang met anderen en de omgang met hun schoolomgeving (leermiddelen, materialen)?