Wanneer onze school te maken krijgt met gescheiden ouders, is het belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de manier waarop de communicatie en informatieverstrekking verlopen. De school volgt hiervoor de wettelijke regels en uitspraken van de Landelijke Klachtencommissie. Voor onze school is het ‘protocol informatieverstrekking aan gescheiden ouders’ van toepassing. 

Kort samengevat:

  1. Ouders doen bij inschrijving melding van de gezinssituatie waarin het kind opgroeit. Indien van toepassing zijn de contactgegevens van beide ouders bij de school bekend. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk doorgegeven aan school.

  2. Als beide ouders het gezag hebben, gaan we er van uit dat de ene ouder (contactpersoon) de andere ouder op de hoogte brengt van de voortgang van de ontwikkeling van het kind en andere relevante informatie over het kind, de klas en de school.

  3. Als er geen contactpersoon bij school bekend is, informeert school beide ouders.

  4. Als beide ouders het ouderlijke gezag hebben en geen onderling contact, dienen beide ouders school hiervan op de hoogte te brengen.

  5. Als één ouder het ouderlijke gezag heeft, volstaat de school met informatievoorziening aan deze ouder. De ouder zonder ouderlijk gezag kan zelf (schriftelijk) verzoeken om informatie over het kind.

  6. Vraagt een ouder zonder ouderlijk gezag om informatie bij de school, dan informeert de school de met het ouderlijke gezag belaste ouder hierover.

  7. In het geval sprake is van ouderlijk gezag omvat de te verstrekken informatie tenminste de schoolgids, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor oudergesprekken, ouderavonden en schoolactiviteiten, rapporten/toetsresultaten en overige relevante informatie over het kind, de klas of de school.

  8. In het geval geen sprake is van ouderlijk gezag omvat de te verstrekken informatie de rapporten/toetsresultaten en informatie over de schoolloopbaan.

  9. Het staat de school vrij om een oudergesprek te voeren met de ouder die niet met het gezag is belast, maar de school is daar niet toe verplicht.